Privacy statement

Zo-ik loopbaanadvies

Algemeen

Dit privacy statement is opgemaakt om te voldoen aan de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens)(AVG). Zo Ik Loopbaanadvies. resp. Zo-ik loopbaanadvies v.o.f. (Zo-ik loopbaanadvies) verzoekt u dit privacy statement goed door te nemen en daarna voor akkoord te ondertekenen. Door ondertekening geeft u Zo-ik loopbaanadvies toestemming om persoonsgegevens te verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het verdient de voorkeur dat dan schriftelijk te doen met een brief of via e-mail.

Doel

De te ontvangen persoonsgegevens worden door Zo-ik loopbaanadvies verwerkt en bewaard. Het doel daarvan is om u optimaal van dienst te kunnen zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inzake (doorgaans) een loopbaan-, outplacement-, re-integratietraject of team coaching traject. Zonder die informatie kan Zo-ik loopbaan advies u als opdrachtgever resp. kandidaat niet goed begeleiden.

Informatie van derden

Mochten persoonsgegevens van een derde zijn ontvangen, dan krijgt u informatie omtrent degene van wie deze informatie is ontvangen. Deze zal dan zijn altijd ontvangen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inzake het loopbaan-, outplacement-, re-integratietraject of team coaching traject. Die informatie zal slechts worden bewaard voor de duur van de uitvoering van de overeenkomst en zal daarna automatisch worden vernietigd.

Verstrekking aan derden

Zo-ik loopbaanadvies zal uw informatie alleen met uw instemming aan derden ter beschikking stellen. Ook dat zal dan louter geschieden in het kader van de begeleiding inzake het loopbaan-, outplacement-, re-integratietraject of team coaching traject.

Termijn

Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor de duur van de uitvoering van het loopbaan-, outplacement-, re-integratietraject of team coaching traject. Na afronding dan wel het eindigen van de werkzaamheden door Zo-ik loopbaanadvies worden de opgeslagen persoonsgegevens vernietigd.

Recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking en vervollediging; recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om te allen tijde inzage te krijgen in de van u verkregen en verwerkte gegevens en in uw persoonsgegevens. Ook heeft u te allen tijde het recht op rectificatie en op het wissen van uw persoonsgegevens, als deze onjuist zijn. Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens als die gegevens niet juist zijn, als de verwerking onrechtmatig is dan wel als u zich daartegen verzet dan wel als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn. U heeft tevens het recht om vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door aanvullende verklaringen te verstrekken. Verder heeft u het recht op overdracht van uw gegevens, die bij Zo-ik loopbaanadvies geregistreerd staan, aan een door u aan te geven derde.

Bezwaar en klachtrecht

U heeft het recht om tegen verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken. Ook heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De adresgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
tel. nr.: 0900-2001 202.

Schade

Mocht Zo-ik loopbaanadvies u schade toebrengen door verwerkingen die inbreuk maken op de AVG, dan is Zo-ik loopbaanadvies voor die schade aansprakelijk, mits sprake is van onrechtmatig handelen aan de zijde van Zo-ik loopbaanadvies en Zo-ik loopbaanadvies daarnaast geen beroep op de uitsluiting van aansprakelijkheid, opgenomen in onder meer de art. 12 en 13 van haar algemene voorwaarden, kan doen.

Geen toestemming dan wel wijzigen of intrekken toestemming

Als u geen toestemming geeft om persoonsgegevens te verstrekken dan wel wanneer u uw toestemming intrekt, zal dat een reden zijn om de overeenkomst inzake het loopbaan-, outplacement-, re-integratietraject of team coaching traject te beëindigen dan wel ontbinden, omdat Zo-ik loopbaanadvies in dat geval haar werkzaamheden niet optimaal kan verrichten. Ten blijke van uw instemming wordt u verzocht dit privacy statement voor akkoord te ondertekenen en aan ons te retourneren.